پرتقال

پرتقال

آثار چاپ شده در پرتقال

چهل‌ودو روز پیش، هیولاها و زامبی‌ها به شهر حمله‌ کردند.یک توپ بزرگ. توپ بزرگی از اعضای درهم پیچیده ی بدن از اعضای درهم پیچیده زامبی ها. هیولاها و زامبی‌ها به شهر حمله‌ کردند و فقط جک و دوست نابغه‌اش کوئینت، به همراه دیرک قلدر مدرسه و ژوئن تنها بچه‌های روی زمین هستند که باید با هیولاها مبارزه کننداین وسط....