گزارش جشن امضای علیرضا آذر

در محام،نشد نداریم، چرا که نشدها، با کارِ جان و دلِ کارکنان عاشق، شدن ها آفریدند.

کاروان محام،در جنوب کویری، هچنان به راهِ خود ادامه می دهد.قله های افتخار برای شهر، با مدیریتی توانا، یکی پس از دیگری فتح می شوند و امروز به خود می بالیم که توانسته ایم در این عرصه،نام شهر را سربلند کنیم. کاری شاق، با رقیبانی بزرگ در کشور،و سختی های روزافزون بیشمار. امروز نام و آوازه محام به گوش بزرگانِ بسیاری رسیده، تا لب به تمجید بازکنند. بزرگانی همچون هوشنگ ابتهاج، محمود دولت آبادی، علی اشرف درویشیان، آیدایِ شاملو و... و اکنون باید گفت،محام بدعت گذار بسیاری کارها در استان شده است.

با انتشار"کتابنامه"، با "ریزترین موضوع بندی کتاب" با به دست آوردن عنوان مقام "کتابفروشی برتر کشور" و با دعوت از شاعران و نویسندگان و با...

بر این اساس محامِ بدعت گذار، میزبان شاعری بود که با تمام وجود آمده بود تا صبر عشقِ دوستدارانش را، پاسخی دهد. و چه لحظه ای برای محام و محامیان از آن خوش تر،که شادی آنها را به نظاره بنشینند.

علیرضایِ آذر، امضای عشق کرد و مخاطبین، ثبت خاطره، و محام نیز،قند در دل،آب کرد و خستگی را،به لبخندی از آنها، از تن به در کرد.باشدکه همچنان بتوانیم شادی را به شهری هدیه دهیم،که زمین سوخته اش، دردها دارد و ایستادگی اش،یَدی طولانی....